Sídlo firmy

Obchodné meno
č. ŽR:
IČO
IČO DPH
Peňažný ústav
Č. účtu

Tajovského 4, 974 01 Banská Bystrica

Michal Novysedlák NOVA-X
601-12487
34705864
SK1020565667
Tatrabanka pobočka Banská Bystrica
262 448 0996/1100

Telefón
Mobil
+421 48 415 1234
+421 905 626 528
e-mail
nova-x@nova-xreklama.sk